Kerhon esittely

S-KVH RY - Savo-Karjalan Vinttikoiraharrastajat ry

Seura sai alkunsa 18.10.1993 nimellä Savon Seudun Vinttikoiraharrastajat RY  ja on edelleen monenlaista vinttikoiratoimintaa harrastava kerho. Jäseniä meillä on pääasiassa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilta. Alunperin seuran kotipaikka on Savossa, mutta yhdistymisen myötä Pohjois-Karjalassa toimii myös aktiivinen alajaosto, joka järjestää alueella harjoituksia. Merkittävänä projektina on myös vinttikoiraradan rakennus Liperiin. 
Jäsenmäärämme on tällä hetkellä n. 70 vinttikoiria harrastavaa perhettä.
Toimintaamme kuuluvat mm. maastojuoksu, ratasuoraharjoitukset, näyttelyt ja match show:t.

Historiamme aikana olemme olleet mukana järjestämässä ja järjestäneet itse ratakilpailuita Oravikosken radalla, jonka valitettavasti menetimme syksyllä 2004 maanpeittotöiden alle. Vuosittain järjestetään myös maastokilpailut, joista mainittakoon mm. Suomenmestaruuskisat -99 Siilinjärvellä, kansainväliset maastot Oravikoskella, Derby- ja veteraanimestaruuskisat 2015 Iisalmessa ja Derby- ja veteraanimestaruuskisat 2021 Kuopiossa. 
Olemme myös olleet mukana erikoisnäyttelyissä, Kuopion ja Varkauden kaikkien rotujen koiranäyttelyissä, syksyllä 2015 Siilinjärven ryhmänäyttelyssä sekä parina vuonna myös kaksipäiväisessä Kuopion kansainvälisessä näyttelyssä. Seura valittiin Pohjois-Savon Kennelpiirin vuoden posiitivisimmaksi seuraksi vuonna 2014.

Liperiin on rakenteilla Leader-tuella vinttikoirarata, joka tulee valmistuessaan olemaan Itä-Suomen ainoa ja näin merkittävä koko alueen harrastustoiminnalle. Hankemuotoisena hanke on päättynyt vuoden 2021 loppupuolella, mutta rakentaminen vielä jatkuu.

Toimintamme tarkoituksena on edistää vinttikoiraharrastusta Savossa ja Pohjois-Karjalassa niin aktiivisen kilpailemisen kuin myös muun toiminnan myötä sekä opastaa uusia harrastajia eri lajien pariin.

Savo-Karjalan Vinttikoiraharrastajat ry:n säännöt


1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Savo-Karjalan vinttikoiraharrastajat ja sen kotipaikka on Kuopio.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten vinttikoirien kasvatus-, jalostus- ja harrastustoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus- ja kilpajuoksuja, näyttelyitä sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys pyrkii myös julkaisemaan jäsenlehteä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahan keräyksiä.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä jokainen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen taloudessa asuvat henkilöt. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle tai yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Jäsen voi olla joko varsinainen jäsen tai varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva perhejäsen. Yhdistyksen vuosikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Jäsenet voivat yhdistyksen sisällä muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä alajaostoja. Alajaostojen perustamisen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallituksella on myös oikeus lakkauttaa alajaosto, mikäli jaostolla ei ole tarkoituksen mukaista toimintaa. Hallitus ja alajaoston toimihenkilöt laativat ohjesäännön kutakin alajaostoa varten.

4 § HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut kuusi muuta jäsentä. Näistä eroaa vuosittain kolme, aluksi arvan, myöhemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen vähintään kolmen sen jäsenistä, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan heidän joukossaan ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi myös määrätä rahastonhoitajan tai alajaoston toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6 § TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on annettava tiedoksi jäsenistölle sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

9 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
Kokous avataan;
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa;
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto;
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
Päätetään vuotuinen jäsenmaksun suuruus;
Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle;
Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä erovuoroisten tilalle muut jäsenet;
Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
Käsitellään kokouskutsussa mainitut kokoukselle esitetyt asiat.
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen aatteellisen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.Ohjesääntö Pohjois-Karjalan alajaostolle

1. Alajaosto toimii osana Savo-Karjalan Vinttikoiraharrastajat ry:tä (S-KVH ry) tarkoituksenaan kehittää mahdollisuuksia harrastaa ja tehdä tunnetuksi vinttikoiratoimintaa Pohjois-Karjalan alueella.

2. Alajaoston tehtävänä on järjestää harjoituksia ja tapahtumia alueella, sekä ylläpitää vinttikoirarataa ja sen toimintaa. Alajaosto voi itsenäisesti päättää harjoitusaikatauluista sekä muista tapahtumista. Viralliset kilpailuviikonloput sovitaan yhdistyksen hallituksen kanssa. Käytettävästä kalustosta, sen kunnosta ja huollosta vastaa alajaosto niiltä osin, kun se alajaoston käytettävissä on. Yhdistys tukee alajaoston toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

3. Alajaostolla on vuosittain vähintään kaksi kokousta, keväällä ja syksyllä. Vuosittain alajaostolle valitaan hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri/rahastonhoitaja sekä kolme jäsentä. Alajaoston hallitus vastaa yhteydenpidosta yhdistyksen hallitukseen. Alajaosto toimittaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tammikuun loppuun mennessä sekä alkaneen vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin yhdistyksen vuosikokoukseen mennessä.

4. Alajaostolla on oma tili yhdistyksen nimissä, jonka seuranta- ja käyttöoikeus on sekä alajaoston, että yhdistyksen rahastonhoitajalla. Alajaoston rahastonhoitaja tekee alajaoston kirjanpidon, joka liitetään yhdistyksen kirjanpitoon. Alajaoston tilille ohjataan jaoston pitämien harjoitusten ja tapahtumien tuotto ja tililtä hoidetaan radan ylläpitoon liittyvät kustannukset. Ratahanketta varten saatavat avustukset ohjataan alajaoston tilille, mutta ne on käytettävä nimenomaan radan rakentamiseen ja kehittämiseen.

5. Alajaosto ei peri jäsenmaksuja, vaan yhdistyksen jäsen on automaattisesti myös alajaoston jäsen.

6. Alajaoston tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen Facebook- sivuilla sekä blogissa savonseudunvinttikoiraharrastajat.blogspot.fi

7. Mikäli alajaoston toiminta lakkautuu, hankittu ja alajaostolle käyttöön annettu kalusto siirtyy yhdistykselle. Mahdolliset tilille jääneet varat siirtyvät yhdistykselle ja alajaoston tili suljetaan.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti