Kerhon esittely

S-KVH RY - Savo-Karjalan Vinttikoiraharrastajat ry

Seura sai alkunsa 18.10.1993 nimellä Savon Seudun Vinttikoiraharrastajat RY  ja on edelleen monenlaista vinttikoiratoimintaa harrastava kerho. Jäseniä meillä on pääasiassa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilta. Alunperin seuran kotipaikka on Savossa, mutta yhdistymisen myötä Pohjois-Karjalassa toimii myös aktiivinen alajaosto, joka järjestää alueella harjoituksia. Merkittävänä projektina on myös vinttikoiraradan rakennus Liperiin. 
Jäsenmäärämme on tällä hetkellä n. 100 vinttikoiria harrastavaa perhettä.
Toimintaamme kuuluvat mm. maastojuoksu, ratasuoraharjoitukset, näyttelyt ja match show:t.

Historiamme aikana olemme olleet mukana järjestämässä ja järjestäneet itse ratakilpailuita Oravikosken radalla, jonka valitettavasti menetimme syksyllä 2004 maanpeittotöiden alle. Vuosittain järjestetään myös maastokilpailut, joista mainittakoon mm. Suomenmestaruuskisat -99 Siilinjärvellä, kansainväliset maastot Oravikoskella, Derby- ja veteraanimestaruuskisat 2015 Iisalmessa, Derby- ja veteraanimestaruuskisat 2021 Kuopiossa, SM-kilpailut Suonenjoella 2022 sekä Suomi-Cup 2022 Liperissä.

Olemme myös olleet mukana erikoisnäyttelyissä, Kuopion ja Varkauden kaikkien rotujen koiranäyttelyissä, syksyllä 2015 Siilinjärven ryhmänäyttelyssä sekä parina vuonna myös kaksipäiväisessä Kuopion kansainvälisessä näyttelyssä. Seura valittiin Pohjois-Savon Kennelpiirin vuoden posiitivisimmaksi seuraksi vuonna 2014.

Liperiin on rakenteilla Leader-tuella vinttikoirarata, joka tulee valmistuessaan olemaan Itä-Suomen ainoa ja näin merkittävä koko alueen harrastustoiminnalle. Hankemuotoisena hanke on päättynyt vuoden 2021 loppupuolella, mutta rakentaminen vielä jatkuu.

Toimintamme tarkoituksena on edistää vinttikoiraharrastusta Savossa ja Pohjois-Karjalassa niin aktiivisen kilpailemisen kuin myös muun toiminnan myötä sekä opastaa uusia harrastajia eri lajien pariin.

Savo-Karjalan Vinttikoiraharrastajat ry:n säännöt

Hyväksytty PRH:ssa 14.03.2021

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Savo-Karjalan vinttikoiraharrastajat ry ja sen kotipaikka on Kuopio.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten vinttikoirien kasvatus-, jalostus- ja harrastustoimintaa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoitus- ja kilpajuoksuja,
näyttelyitä sekä esitelmä- ja koulutustilaisuuksia. Yhdistys pyrkii myös julkaisemaan jäsenlehteä. 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja, omistaa toimintaansa
varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahan keräyksiä.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta. 
Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen taloudessa asuvat henkilöt. 
Perhejäsen ei ole äänioikeudellinen jäsen. Hallitus päättää jäsenten hyväksymisestä. Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä jättää jäsenen hyväksymättä, mikäli tähän on painavat perusteet (ohjesääntö jäsenistä).
 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen yksimielisellä päätöksellä, mikäli jäsen on aiheuttanut yhdistykselle merkittävää haittaa (ohjesääntö jäsenistä).

Jäsenmaksujen ja liittymismaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Yhdistyksen vuosikokous voi yksimielisellä päätöksellä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsenet voivat yhdistyksen sisällä muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä alajaostoja. Alajaostojen perustamisen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Hallituksella on myös oikeus lakkauttaa alajaosto, mikäli jaostolla ei ole tarkoituksen mukaista toimintaa. Hallitus ja alajaoston toimihenkilöt laativat ohjesäännön kutakin alajaostoa varten.

4 § HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja sekä kahdeksi vuodeksi valitut kuusi muuta jäsentä. Näistä eroaa vuosittain kolme, aluksi arvan, myöhemmin vuoron
mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus on päätösvaltainen vähintään kolmen sen jäsenistä,
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan heidän joukossaan ollessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide. Vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi myös määrätä rahastonhoitajan tai alajaoston toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

6 § TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on toimitettava tilintarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan toimikausi on
vuosikokousten välinen aika.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset koolle kutsuu hallitus. Kokouskutsu on annettava tiedoksi jäsenistölle sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Jokaisella
jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.
Etäosallistuessa käytetään jäsenkokouksessa hyväksyttyä äänestys- ja vaalijärjestystä.

9 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
Kokous avataan;
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa;
  • Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
  • Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto;
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
  • Päätetään vuotuinen jäsenmaksun suuruus;
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle; 
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä erovuoroisten tilalle muut jäsenet;
  • Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;
  • Käsitellään kokouskutsussa mainitut kokoukselle esitetyt asiat.
Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen aatteellisen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

Etäosallistumiseen liittyvä äänestys- ja vaalijärjestys:
1. Yleiset periaatteet
Savo-Karjalan Vinttikoiraharrastajat ry:n kokouksissa noudatetaan yhdistyslakia ja yhdistyksen 
sääntöjä. Etäosallistumista voidaan käyttää kaikissa yhdistyksen jäsenkokouksissa hallituksen 
päätöksellä käyttäen tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 
Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava riittävän selkeästi kokouskutsussa ja osallistumisen on oltava mahdollisimman tasapuolista kaikille.

2. Etäosallistumisoikeus
Jokaisella jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus etäkokouksessa kuten myös osallistuttaessa 
paikan päällä kokoukseen. Perhejäsenillä ei ole äänioikeutta etäkokouksissa kuten ei muissakaan 
kokouksissa. Hallituksella on oikeus määrätä jäseniä ilmoittamaan etäosallistumisestaan tiettyyn 
määräaikaan mennessä. Tästä on mainittava selkeästi kokouskutsussa.
Yhdistyksen hallitus päättää missä kokouksissa ja asioissa etäosallistuminen on mahdollista sekä 
miten kokoukseen etäosallistuminen on mahdollista. Hallitus päättää etäosallistumiseen 
käytettävistä apuvälineistä sekä muista käytännön menettelytavoista. Jäsenen osallistumisoikeus 
on etänä yhtä todennettavissa kuin paikan päällä kokoustaessa.

3. Esitykset, äänestys ja vaalit
Yhdistyksen hallitus päättää miten puheenvuoroja voidaan jakaa ja puheenjohtaja käy läpi 
puheenvuoropyyntöjen ohjeet kokouksen alussa.  Osallistujilla on oikeus esittää asioita riippumatta siitä osallistuvatko he kokoukseen paikan päällä vai etänä. Asia otetaan käsittelyyn vain, jos se saa kannatusta, paitsi kokouksen puheenjohtaja voi  ottaa asian käsittelyyn myös ilman kannatusta. Puheenjohtaja avaa keskustelun asian esittämisen jälkeen ja päättää keskustelun ennen päätöksen tekemistä.
Hallitus päättää äänestysmenettelystä ja ääntenlaskennan järjestelyistä. Vain kannatetusta 
ehdotuksesta voidaan äänestää. Äänestys asioista tapahtuu avoimena enemmistöäänestyksenä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee tuloksen. Mikä henkilövalinnassa ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, suoritetaan henkilövaali. Vaalissa käytetään henkilökohtaista suhteellista vaalitapaa, jolloin äänestys on suljettu lippuäänestys, jossa äänet salataan. Hallitus päättää miten suljettu äänestys toteutetaan niin, että vaalisalaisuus toteutuu. Hallitus päättää myös, miten kokouksen osallistuja voi ilmoittaa äänestävänsä tyhjää tai jättävänsä äänestämättä. Henkilövaalin äänimäärän mennessä tasan, arpa ratkaisee tuloksen.

4. Ongelmatilanteet
Järjestäjästä johtuvan teknisen häiriön ilmaantuessa kokouksessa, voidaan kokous keskeyttää 
puheenjohtajan päätöksellä. Ensisijaisesti järjestäjästä johtuvassa häiriötilanteessa pyritään 
tekninen häiriö korjaamaan kohtuullisessa ajassa. Jos järjestäjästä johtuva häiriö ei ole 
kohtuullisessa ajassa korjaantuva, voidaan kokous puheenjohtajan päätöksellä päättää ja siirtää.
Jos häiriö ei ole kokouksen järjestäjästä johtuva vaan syynä on esimerkiksi osallistujan 
tietoliikenneyhteys, voidaan kokousta jatkaa.

5. Voimaantulo ja muutokset
Nämä periaatteet astuvat voimaan tämän ääni- ja vaalijärjestyksen hyväksymisen jälkeen ja niitä 
voidaan käyttää kaikissa tulevissa kokouksissa. Ääni- ja vaalijärjestys voidaan muuttaa 
yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu esityslistassa. Muutokseen vaaditaan yli puolet 
annetuista äänistä.

OHJESÄÄNTÖ JÄSENISTÄ

1§ Jäseneksi liittyminen
Yhdistyksen jäseneksi hakeva on virallisesti jäsen vasta kun hallitus on hyväksynyt hakemuksen 
kokouksessaan. Hakijan tulee täyttää liittymislomake ja tämän lisäksi maksaa jäsenmaksu sekä 
liittymismaksu ennen hyväksyntää.
Hallituksella on oikeus yksimielisellä päätöksellä olla hyväksymättä hakijaa jäseneksi jäsenen 
erottamista koskevin perustein.
Mikäli hakijaa ei hyväksytä jäseneksi, palautetaan maksettu jäsenmaksu.

2§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin 
hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Hallitus voi myös erottaa jäsenen, mikäli jäsenelle on määrätty rangaistus eläinsuojelurikoksesta, 
hänet on määrätty eläintenpitokieltoon tai Kennelliiton kurinpitolautakunta on jäsenelle määrännyt 
sanktion, jonka perusteella hänet on erotettu Kennelliiton jäsenyydestä tai hänelle on määrätty 
rekisteröinti- ja /tai kokeisiin / näyttelyihin osallistumiskielto. 

Hallitus voi ennen erottamista antaa jäsenelle huomautuksen toiminnastaan, mikäli haitta ei ole niin 
vakava, että suoraan erottaminen olisi tarpeen. 
Jäsenellä on oikeus esittää oma kantansa yhdistyksen hallitukselle ennen lopullista
erottamispäätöksen tekoa. Jäsenellä on myös oikeus tuoda erottamisasiansa ratkaistavaksi 
yhdistyksen yleiskokoukseen. Erotettavan on kuitenkin tuotava hallitukselle nämä tiedoksi yhden
viikon sisällä erottamisilmoituksen vastaanottamisesta.
Painavista syistä erotetulla jäsenellä ei ole enää oikeutta hakea yhdistyksen jäseneksi.
Jäsenmaksua ei palauteta erotetulle jäsenelle.

3§ Jäsen- ja liittymismaksu
Yhdistyksen vuosikokous päättää jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta. Liittymismaksu peritään 
nimensä mukaisesti liittymisen yhteydessä. Jos jäsen eroaa tai katsotaan eronneeksi 
maksamattoman jäsenmaksun vuoksi, täytyy uudelleen liittyessä liittymismaksu maksaa uudelleen. 
Jäsenmaksu on voimassa aina yhdistyksen seuraavaan vuosikokoukseen asti, jonka jälkeen hallitus 
lähettää uuden jäsenmaksulaskun sähköpostitse jäsenistölle. Maksusta lähetetään yksi 
maksumuistutus kaksi viikkoa eräpäivän jälkeen. Mikäli maksua ei ole suoritettu viikon kuluessa 
maksumuistutuksesta, katsotaan jäsen eronneeksi.

Ohjesääntö Pohjois-Karjalan alajaostolle

1. Alajaosto toimii osana Savo-Karjalan Vinttikoiraharrastajat ry:tä (S-KVH ry) tarkoituksenaan kehittää mahdollisuuksia harrastaa ja tehdä tunnetuksi vinttikoiratoimintaa Pohjois-Karjalan alueella.

2. Alajaoston tehtävänä on järjestää harjoituksia ja tapahtumia alueella, sekä ylläpitää vinttikoirarataa ja sen toimintaa. Alajaosto voi itsenäisesti päättää harjoitusaikatauluista sekä muista tapahtumista. Viralliset kilpailuviikonloput sovitaan yhdistyksen hallituksen kanssa. Käytettävästä kalustosta, sen kunnosta ja huollosta vastaa alajaosto niiltä osin, kun se alajaoston käytettävissä on. Yhdistys tukee alajaoston toimintaa mahdollisuuksien mukaan.

3. Alajaostolla on vuosittain vähintään kaksi kokousta, keväällä ja syksyllä. Vuosittain alajaostolle valitaan hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri/rahastonhoitaja sekä kolme jäsentä. Alajaoston hallitus vastaa yhteydenpidosta yhdistyksen hallitukseen. Alajaosto toimittaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tammikuun loppuun mennessä sekä alkaneen vuoden toimintasuunnitelman ja budjetin yhdistyksen vuosikokoukseen mennessä.

4. Alajaostolla on oma tili yhdistyksen nimissä, jonka seuranta- ja käyttöoikeus on sekä alajaoston, että yhdistyksen rahastonhoitajalla. Alajaoston rahastonhoitaja tekee alajaoston kirjanpidon, joka liitetään yhdistyksen kirjanpitoon. Alajaoston tilille ohjataan jaoston pitämien harjoitusten ja tapahtumien tuotto ja tililtä hoidetaan radan ylläpitoon liittyvät kustannukset. Ratahanketta varten saatavat avustukset ohjataan alajaoston tilille, mutta ne on käytettävä nimenomaan radan rakentamiseen ja kehittämiseen.

5. Alajaosto ei peri jäsenmaksuja, vaan yhdistyksen jäsen on automaattisesti myös alajaoston jäsen.

6. Alajaoston tapahtumista tiedotetaan yhdistyksen Facebook- sivuilla sekä blogissa savonseudunvinttikoiraharrastajat.blogspot.fi

7. Mikäli alajaoston toiminta lakkautuu, hankittu ja alajaostolle käyttöön annettu kalusto siirtyy yhdistykselle. Mahdolliset tilille jääneet varat siirtyvät yhdistykselle ja alajaoston tili suljetaan.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti